Všeobecné obchodní podmínky

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_text]
 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž předmět je nákup a prodej internetového vzdělávacího online programu Megabyznys (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://m2.megabyznys.cz/.
  2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost Megabiz s.r.o., se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 04285964, DIČ: CZ04285964 jsme plátci DPH, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 24001 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (blíže v sekci http://m2.megabyznys.cz/kontakt). V souladu s občanským zákoníkem se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený občanským zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba - spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele.
  3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.
  4. Kupující bere na vědomí, že internetový online kurz je autorským dílem prodávajícího a ten neposkytuje kupujícímu právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
  5. Podstatou internetového online kurzu je představení obchodního modelu tzv. private label – prodej fyzických produktů pod vlastní značkou.  Prodávající prohlašuje, že obsahem tohoto internetového kurzu není nabádání jeho účastníků k jednání, které by mohlo spočívat v naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže, zejména v napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele, tedy vyvolání nebezpečí záměny.  
 2. Objednávka
  1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://m2.megabyznys.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://m2.megabyznys.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://m2.megabyznys.cz/obchodni-podminky obchodní společnosti Megabiz s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky
  2. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
 3. Kupní cena, daňový doklad
  1. Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://m2.megabyznys.cz najdete všechny ceny služeb.
  2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. Způsob a forma platby
  1. Způsob platby
   Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  2. Možnosti plateb
   1. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
   2. Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.
  3. Forma platby
  4. Kupující má možnost zvolit platbu za objednané produkty jednorázově.
   1. Platba jednorázově znamená, že kupující zaplatí celou kupní cenu prodávajícímu ihned po odeslání objednávkového formuláře.
  5. Bonusy
   Všechny bonusy, na které má kupující  nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.
 5. Garance vrácení peněz a Reklamace
  1. Za své produkty společnost Megabiz s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
  2. Při objednání internetového online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 21 dnů od začátku kurzu. Nejpozději však 16. května 2016 včetně. Žádosti o odstoupení od smlouvy po tomto datu, respektive od 22. dne kurzu, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést v sídle společnosti nebo elektronickou formou na e-mailu: info@megabiz.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie daňové dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně internetového online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného internetového online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s internetovým online kurzem Megabyznys2.
  3. Program Megabyznys2 si klade za cíl, aby online kurz opravdu pomohl všem, kteří se jej účastní.
  4. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na info@megabiz.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladů o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.
 6. Sankce
  1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://m2.megabyznys.cz zaslaná ze strany společnosti Megabiz s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti Megabiz s.r.o., č.ú. pro platby v českých korunách: 2200837461/2010, pro platby v eurech: IBAN: CZ5520100000002400837466, SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://m2.megabyznys.cz/kontakt.
 7. Odpovědnost
  1. Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  2. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
  3. Kupující není oprávněn:
   • poskytnout internetový online kurz ani přístup k němu jakékoliv třetí osobě
   • umožnit zpřístupnění obsahu internetového kurzu dalším osobám
   • sdílet účet, který byl vytvořen výhradně pro něj, s dalšími osobami.  
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Prohlášení prodávajícího: Společnost Megabiz s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
  2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
  3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://m2.megabyznys.cz/ochrana-udaju/
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://m2.megabyznys.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Megabiz s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://m2.megabyznys.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
[/pb_text][/pb_column][/pb_row]
Cron Job startuje